Milieu

Zoals in de inleiding reeds gemeld: hout, mits verantwoord geproduceerd, is een zeer milieuvriendelijke en hernieuwbare grondstof. Waar andere grondstoffen als aardolie en erts eeuwen nodig hebben, kunnen bomen binnen 20 tot 120 jaar prachtige bouwmaterialen leveren. Er is geen ander algemeen bouwmateriaal dat met zo weinig energie wordt geproduceerd als hout. Hout groeit altijd weer aan en laat geen vervuilende reststoffen in het milieu achter.

Veluws hout, lokaal verwerkt en toegepast in de directe omgeving, is nog eens extra milieuvriendelijk. De CO2 uitstoot tijdens het transport is immers minimaal, maar zeker ook wanneer je het in een ruimer perspectief ziet: Nederland voorziet slechts voor 8% in zijn eigen houtbehoefte. Deskundigen hebben een aantal jaren geleden berekent dat Nederland hiermee een ruimtebeslag op de rest van de wereld legt van 5,4 miljoen ha in de gematigde streken en 1,1 miljoen ha in de tropen. Dat is 2 x de oppervlakte van heel Nederland. Het totale gebruik van hout en houtproducten in Nederland, momenteel zo’n 13,2 miljoen m3 (Probos, 2006) stijgt nog steeds. Het zou bijna “immoreel” zijn als wij er niets alles aan doen om zoveel mogelijk inlands hout op de markt te brengen. Het Nederlandse bos kan daarmee een bescheiden bijdrage leveren aan de vermindering van de druk op uiterst waardevolle bossen elders in de wereld.

Als er binnen de grenzen van duurzaam bosbeheer gewerkt wordt, en dat is bij de houtleverende FSC gecertificeerde boseigenaren op de Veluwe het geval, dan kan (verhoogd) houtgebruik een bijdrage leveren aan de vermindering van het versterkte broeikaseffect. Hout heeft de unieke eigenschap om zowel CO2 uit de atmosfeer halen als CO2 duurzaam vastleggen.

Hout en CO2 reductie

Bomen die groeien nemen CO2 op en produceren zuurstof (O2). Volgens het ‘Edingburgh Centre for Carbon Management’ neemt gemiddeld een boom door fotosynthese het equivalent van 1 ton CO2 uit de atmosfeer op voor elke m3 groei. Nederlandse onderzoekers spreken over 0,89 ton CO2 per m3 hout. Naast het vastleggen in het hout, wordt er tevens CO2 vastgelegd in de bodem en in (dode) biomassa. Een richtlijn van 1 ton CO2 voor elke m3 groei lijkt dus gerechtvaardigd. Wanneer hout dus wordt toegepast in een duurzaam product, bijvoorbeeld het Gastenverblijf, dan is de CO2 die er in zit opgeslagen voor lange tijd uit de atmosfeer, terwijl tegelijkertijd in datzelfde bos een nieuwe boom een kans krijgt en opnieuw CO2 vastlegt.

De productie en verwerking van hout kost in vergelijking met andere materialen zeer weinig energie. Daarnaast kan hout in veel gevallen materialen vervangen die bij de productie juist veel energie verbruiken. Denk hierbij aan staal, aluminium, beton en plastic. Er is berekend dat indien hout als substituut voor deze materialen gebruikt wordt, de CO2 emissie gemiddeld daalt met 1,1 ton. Wordt dit toegevoegd aan de ca. 1 ton CO2 die in hout opgeslagen zit, dan scheelt het gebruik van hout in plaats van één van de andere grondstoffen ca. 2 ton CO2. Door de Universiteit van Hamburg is uitgerekend dat het totale Europese potentieel aan reductie van CO2 door het gebruik van hout als opslag (sink) en door substitutie van hout met andere materialen tot 300 miljoen ton CO2 per jaar is. Dat is 15 – 20 % van de totale CO2 emissie in Europa (Frühwald, Welling, Scharai-Rad, 2003).

Eenmaal toegepast heeft hout een zeer goede isolerende werking en kan bij het gebruik in gebouwen energie worden bespaard. Dat scheelt geld, maar ook fossiele brandstof. Volgens de Britse Timber Research and Development Association is de isolatie van hout 15 keer beter dan beton, 400 keer beter dan staal en 1.770 keer beter dan aluminium. Een 2,5 cm dikke houten plaat kent een betere isolatie dan een 11,4 cm dikke muur.

Tot slot is het ook belangrijk te realiseren dat hout, in tegenstelling tot veel andere materialen, telkens opnieuw gebruikt kan worden. De zogenaamde cascadering. Bijvoorbeeld van kozijn, tot plaatmateriaal en uiteindelijk de productie van groene energie en oneindig veel varianten daarop. Wel dient het hout voor cascadering niet verontreinigd te worden met allerlei verduurzamingsmiddelen.

Kortom: de hele productie en verwerkingsketen van hout scoort beter op milieuaspecten dan die van andere grondstoffen.

Dus ook vanuit het oogpunt van milieu: gebruik meer (inlands)hout!